Železnice

V spoločnosti Danube Industries sa zameriavame na poskytovanie služieb v oblasti elektrických, zdvíhacích a dopravných technických zariadení. Máme jasný, ale nie jednoduchý cieľ, a to zabezpečiť spokojnosť s poskytovanými službami, ktorá sa stane dlhodobým základom úspešnej spolupráce.

Určené činnosti pre elektrické, zdvíhacie a dopravné zariadenia

 • montáž (UTZ)
 • opravy (UTZ)
 • rekonštrukcie (UTZ)
 • revízie (UTZ)
 • skúšky (UTZ)

Určené technické zariadenia

 • Elektrické - slúžia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov.
 • Dopravné - zariadenia na zabezpečenie prevádzkovania dráhy alebo dopravy na dráhe.
 • Zdvíhacie - zariadenia, ktoré sú súčasťou dráhy.

Elektrické zariadenia

 • E1 - Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia (EaTD aj ŽD)
 • E2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody do 1000V AC vrátane a 1500 DC vrátane
 • E3 - Trakčné napájacie a spínacie stanice (EaTD aj ŽD)
 • E4 - Trakčné vedenie železničních dráh
 • E4a - Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra
 • E5 - Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia (EaTD aj ŽD)
 • E6 - Elektrické zariadenia dráhových vozidiel
 • E6a - Elektrické zariadenia dráhových vozidiel - traťových mechanizmov
 • E7 - Elektrické dráhová zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
 • E9 - Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
 • E10 - Skúšobne elektrických zariadení dráh
 • E11 - Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny (bleskosvody)
 • E12 - Zariadenia na ochranu pred negativnými účinkami spätných trakčných prúdov
 • E13 - Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny.

Legenda:

EaTD - električkové a trolejbusové dráhy
ŽD - železničné dráhy

Zdvíhacie zariadenia

 • Z1.1 - Žeriavy a zdvíhadlá na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na účely kombinovanej dopravy (na pneumatikách, koľajové na žeriavovej dráhe, respektíve na špeciálnych podvozkoch)
 • Z1.2 - Nakladače a prekladače na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na kombinovanú dopravu
 • Z1.3 - Zdvižné vozne čelné a bočné s prostriedkami na zavesenie a uchopenie kontajnerov ISO r.1 a na kombinovanú dopravu
 • Z1.4 - Mechanizmy na manipuláciu s bremenami na kombinovanú dopravu
 • Z1.5 - Žeriavy železničné koľajové
 • Z1.6 - Žeriavy koľajové špeciálne (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu dráh)
 • Z1.7 - Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.4, Z1.5, Z1.6)
 • Z1.8 - Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3)
 • Z1.9 - Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
 • Z1.10 - Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1)
 • Z1.11 - Prístavné žeriavy umiestnené na hrane bazénu (slúžiace na manipuláciu s tovarom aj pre dráhové vozidlá)
 • Z1.12 - Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
 • Z1.13 - Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
 • Z1.14 - Špeciálne prostriedky a ústrojenstvá na uchopenie a zavesenie kontajnerov a na manipuláciu s bremenami pri kombinovanej doprave používané na zariadeniach uvedených pod poradovým číslom Z 1.2 a Z 1.3
 • Z1.15 - Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13)
 • Z2.1 - Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových podvozkoch
 • Z2.2 - Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych podvozkoch určené na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
 • Z2.3 - Pohyblivé pracovné plošiny inštalované na dráhových vozidlách osobnej dopravy
 • Z2.4 - Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné

Dopravné zariadenia

 • D1 - Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh
 • D2 - Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
 • D3 - Osobné výťahy
 • D4 - Nákladné výťahy
 • D5 - Pohyblivé plošiny pre dopravu osôb so zníženou mobilitou
 • D6 - Vrátky s motorovým pohonom pre posun dráhových vozidiel
 • D7 - Regálové zakladače